Phát triển cho bé bằng cách để bé tự phát triển ?

Có nên dạy cho bé hay để bé tự khám phá phát triển?

Bt c ai tng xem mt đa tr chơi đùa vi nước và các thùng cha có kích c khác nhau đu đã thy hot đng hc tp da trên trò chơi. Mt đa tr s đ đy mt thùng cha ln và đ nước vào bình cha nh hơn, xem nó tràn và chy ra. Trò chơi này là mt ví d v tr nh khám phá khi lượng, trng lc, đ nht và, khi chúng lp li thí nghim ca chúng, hãy làm vic vi phương pháp khoa hc.
Tin tưởng vào mong mun ca tr nh đ tìm hiu v thế gii ca , theo cách khám phá ca riêng h, là trung tâm ca vic hc da trên trò chơiBt chp s h tr cho vic hc tp da trên trò chơi, mt s người đang di chuyn đ khuyến khích tr nh thành mt phương pháp giáo dc có cu trúc hơn. Ví d, Anh, có mt đng thái đi vi nhng gì các chuyên gia đu năm gi là "trường hc ca tr mi biết đi" .
Hin tượng này s thy tr em còn tr như hai trường chính thc bt đu (như trong trường ngi bàn hc). Mt đng thái hướng ti hc tp chính thc hoc hc tp có cu trúc là trái ngược vi cách tiếp cn không chính thc, da trên chơi da trên nhiu t chc

Có nên dạy cho bé hay để bé tự khám phá phát triển ?

Nhng người ng h tranh lun tr em hc tt hơn khi ri khi các thiết b ca chính

Hc tp da trên trò chơi là gì?

Cơ s ca vic hc da trên chơi là ý tưởng, được thúc đy bi nhà tâm lý hc Lev Vygotsky , vở kịch đó là mt phương tin cho tr em có ý nghĩa .
Tuy nhiên, nó không có nghĩa là người ln cho phép tr em làm bt c điu gì h mun. Thay vào đó, nó liên quan đến người ln hướng dn , m rng và đánh giá chơi ca tr đ tham gia sâu hơn vi quá trình hc tp. Nó là mt cách tiếp cn mang li quyn t ch cho đa tr có kh năng tham gia vào trò chơi ca h đ tìm hiu v hc tp.
Như các nhà nghiên cu đã lưu ý, chơi và hc tp là không th phân chia và là mt phn quan trng trong s tham gia ca tr vi thế gii.
 Các ch trương khuôn kh hc tp chơi da trên như mt cách tiếp cn đáp ng nhu cu ca tng tr trong khi ti đa hóa s tương tác ln và quan sát có ý nghĩa. Mt lời chỉ trích ca chương trình ging dy quc gia là nó không có đ s nhn mnh vào chơi.
Nhưng nó trông như thế nào? Hc tp da trên trò chơi thường liên quan đến vic xây dng và thao tác các tài liu khác nhau. Lý tưởng nht, người ln s cung cp nhiu loi vt liu, trong khi cũng cung cp ging dy ngu nhiên "đúng lúc".
Ví d, mt hp th công có th được chun b và mt đa tr có th quyết đnh làm cho mt người ging như bn tưởng tượng ca h. Giáo viên s có các cuc trò chuyn vi các em như "bn đang làm gì?", Hoc "bn đã to ra phn này như thế nào?", "Tên bn ca bn là gì?" Và "màu yêu thích ca người bn ca bn là gì?". Qua nhng cuc hi thoi này, vic ging dy ngu nhiên đang din ra.
Vic xây dng mt nghiên cu đi tượng bn bè tưởng tượng có th được m rng đ phát trin hơn na vic hc tp thông qua các hot đng khác. Đng thi, đa tr đang phát trin s sáng to cũng như kiến ​​thc v đc viết và toán ca h. Nhà giáo dc được yêu cu đm nhim nhiu vai trò và linh hot trong các vai trò đó. Ngoài ra, công vic ca tr s góp phn vào vic đánh giá các k năng và kiến ​​thc.

Nhng lích là gì?

Hc tp da trên chơi có nhiu li ích. Mt s nhà nghiên cu cho rng nó to điu kin cho vic hc tp và phát trin . Nó đã được mô t như là công vic ca tr em . Hc tp da trên chơi đã được nói đ thúc đy s phát trin ca tr em v kh năng gii quyết vn đ. Nó cũng được cho là h tr tr phát trin các k năng cơ th và giao tiếp .
Hc tp da trên chơi được cho là phát trin quy đnh v cm xúc và s t ch ca tr em. Nó là không tốn kém như phế liu có th được s dng đ kích thích s sáng to ca tr em. Early Childhood Australia lit kê các li ích như bi dưỡng s phát trin não b ca tr, đc bit là v trí nh, ngôn ng, t điu chnh, hc tp và linh hot.

Khó khăn là gì?

Hu hết các hc gi dường như đng ý rng vic hc da trên chơi ch thích hp cho nhng năm đu, và cách bn thc s xác đnh chơi là nhiu tranh cãi. Mt bt li na, liên quan đến các vn đ vi đnh nghĩa, là nó thường không được thc hin trong các thiết lp lp hc .
Cũng có nhng thách thc thc tin , vi nim tin ca giáo viên nh hưởng đến vic thc hin hc tp da trên trò chơi. Ngoài ra còn có s hiu biết hn chế v ý nghĩa ca vic chơi đùa vi tr nh và s phát trin ca nó trong thi thơ u.